220px-Toru_Takemitsu_Shinchosha_1961-7.jpg hataraki_00.gif Toru_Takemitsu_Shinchosha_1961-7.jpg 970px-Toru_Takemitsu_Shinchosha_1961-7.jpg